gåvobrev

Gåvobrev

När du vill ge bort något värdefullt är ett gåvobrev oftast lämpligt.
Med gåvobrevet kan du även bestämma ifall gåvan ska vara ett förskott på ett arv, och om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.

Du kan också skriva in andra villkor som ger ökad trygghet både för dig som givare och för mottagaren.

Gåvobrev – vad du bör tänka på.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev skapar du när du vill ge bort någonting av större värde – till exempel en större summa pengar, en fastighet eller värdepapper såsom fondandelar och aktier. Gåvobrevet räknas som ett dokument och ett skriftligt bevis på att egendom har överlämnats till någon. I gåvobrevet kan du som givare ange de villkor som du vill ska gälla för gåvan, till exempel att det skall vara mottagarens enskilda egendom så att den är skyddad vid en eventuell bodelning.

Det enklaste sättet att säkerställa att allt blir rätt är att köpa en bra avtalsmall. Vi rekommenderar JuridiskaDokument: Köp ditt gåvobrev här.

Du kan också sätta upp villkor som att egendomen inte får utmätas om mottagaren skulle råka ut för något sådant. Om du skyddar gåvan på detta sätt så spelar det ingen roll hur skuldsatt mottagaren än är, den får ändå inte utmätas av Kronofogden. Om du inte vill att gåvan får säljas utan ditt medgivande kan även det tas med som ett villkor. Du kan också ange om mottagaren skall ha uppnått en viss ålder för att få nyttja gåvan samt om du inte vill att någon annan ska kunna nyttja den.

Gåvobrev fastighet: I dessa fall måste du skriva ett gåvobrev

För vissa sorters gåvor behöver man ett gåvobrev för att gåvan ska anses vara juridiskt giltig. Det gäller gåvor av fast egendom:

 • Mark med eller utan hus
 • Bostadsrätt
 • Tomträtt

Gåvobrevet blir då den överlåtelsehandling som du använder dig av för att överlåta fast egendom till någon och det fyller då samma funktion som ett köpekontrakt. Ibland kan det också krävas samtycke från make eller maka om egendomen ingår i giftorätten, så att man är överens om vad som ska ges bort och till vem.

Gåva avseende fastighet, tomt eller mark

Om du ska ge bort en fastighet eller en del av en fastighet, tomt eller mark så måste du som sagt skriva ett gåvobrev. Det är alltså ett krav för att gåvan ska vara juridiskt bindande. För att kunna söka ny lagfart och skriva in den hos Lantmäteriet måste mottagaren ha ett gåvobrev som gäller fastigheten.

När gåvan gäller en del av eller en hel fastighet, eller en tomträtt, måste gåvobrevet innehålla en fastighetsbeteckning. Det måste också bevittnas av två personer för att vara giltigt. Andra viktiga frågor att fundera över när det gäller en gåva av fastighet:

 • Ska fastigheten vara mottagarens enskilda egendom och på så sätt skyddas från tänkbara anspråk från make/maka/sambo vid en eventuell skilsmässa eller separation?
 • Ska det vara möjligt för mottagaren att kunna sälja fastigheten? Och skall det i så fall finnas någon som har förtur att köpa den? 
 • Ska du som gåvogivare fortfarande ha möjlighet att använda fastigheten? Om det exempelvis är ett fritidshus kanske det är önskvärt.
 • Ska gåvan kombineras med en summa pengar för att på så sätt vara säker på att mottagaren har råd att bekosta fastighetens löpande omkostnader?

Gåva avseende bostadsrätt

Gåvobrev för bostadsrätt krävs för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Det skall innehålla uppgifter om vilken lägenhet som gåvan avser och det ska förstås vara skriftligt. Gåvobrevet ska dateras och skrivas under av både givaren och mottagaren. Ett gåvobrev som gäller bostadsrätt behöver inte bevittnas för att det skall vara giltigt, men bostadsrättsföreningen behöver underrättas om gåvan. 

Vanligtvis ansöker sedan mottagaren om medlemskap i föreningen. Medlemskap i föreningen är nödvändigt om mottagaren ska kunna nyttja bostadsrätten. I praktiken blir alltså en gåva av bostadsrätt giltig först när föreningen accepterat mottagaren som medlem.

Gåva mellan makar

Om du har en egendom eller en del av egendom som du vill ge bort till din make eller maka så kan du göra det genom ett gåvobrev, eller genom att skriva ett bodelningsavtal. Handlar det bara om en tillgång är det oftast bättre och enklare med ett gåvobrev. Om du vill ge bort en gåva som betingar ett högt värde så behöver den också registreras hos Skatteverket. 

Detta gör man för att undvika att gåvan ska kunna utmätas på grund av givarens eventuella skulder. Om det istället gäller flera tillgångar som ni vill överlåta kan det vara lämpligare att upprätta ett bodelningsavtal. Det kan till exempel handla om att dela upp lån, att omfördela en förmögenhet eller äganderätten på en fastighet.

När du vill registrera en gåva hos Skatteverket så lämnar du in originalhandlingen, det vill säga gåvobrevet, tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen har intygat att kopiorna överensstämmer med originalet. Om gåvobrevet gäller en gåva av fastighet så måste man också ändra i lagfarten. När du har fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från Skatteverket så ska du skicka in det tillsammans med ansökan om lagfartsändring hos Lantmäteriet. 

Gåvobrev för pengar och annan lös egendom

Rent juridiskt betraktas pengar som lös egendom, precis som konst, antikviteter och smycken med mera. Det innebär att det inte behövs något gåvobrev för att en gåva som består av pengar ska anses giltig enligt lag – oavsett hur mycket pengar det rör sig om. Med andra ord så är saken klar så snart som mottagaren av gåvan fått pengarna i handen eller till sitt konto. 

Det finns numera ingen gåvoskatt i Sverige, den togs bort år 2005 så det finns heller inga skatter som mottagaren måste betala. Det som gäller för pengar gäller också för all annan lös egendom. Det juridiska uttrycket för detta är att så kallad tradition har skett. Om gåvan gäller sådant som fondandelar, aktier och försäkringar kan det vara bra att höra med respektive bank och bolag ifall de har några särskilda regler för detta.

Därmed inte sagt att man ska avstå från att upprätta ett gåvobrev, i synnerhet inte om det gäller en större summa pengar och om mottagaren tillhör dina arvingar. Om det vid ett arvskifte inte finns något gåvobrev som fastställer vad som gäller, så kan det längre fram i tiden leda till både uppslitande och helt onödiga konflikter. Detta eftersom att det då inte går att bevisa om gåvan var ett förskott på arv eller inte.

Ett gåvobrev kan som sagt vara en god sak på många sätt, i synnerhet om du vill att gåvan ska ges med ett eller flera villkor. Som vi tidigare har nämnt kan du skriva att pengarna ska vara mottagarens enskilda egendom, denne behöver då inte dela med sig av pengarna vid en eventuell skilsmässa. Du kan också ta med villkor om från vilken ålder mottagaren får använda pengarna och vad som ska ske med avkastningen.

Varför skriva gåvobrev?

För merparten av alla gåvor behövs visserligen inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. I dessa fall anses gåvan bindande i och med att den överlämnats fysiskt till mottagaren, och det är det som med en juridisk term kallas att “tradition” har skett. I allmänhet är det dock en god idé att skriva ett gåvobrev när du tänker ge bort någonting av större värde, oavsett om det gäller fast eller lös egendom. 

Det behöver inte handla om fastigheter eller stora summor pengar, det kan lika gärna vara något annat. Till exempel en bil, något konstverk, smycken och antikviteter. Eller så kan det vara något som bara har ett stort känslomässigt värde för givaren och mottagaren. Kanske är det något som man själv har ärvt och vill ge vidare till en viss person för att kunna glädja honom eller henne nu istället för att låta personen vänta på ett framtida arv.

Genom att upprätta ett gåvobrev minimerar du risken för framtida tvister om vem som har rätt till egendomen. På så sätt kan du åstadkomma trygghet för både dig själv och gåvomottagaren. Med ett gåvobrev kan du också göra gåvan till mottagarens enskilda egendom. Du kan även bestämma att en gåva till ditt barn inte ska vara förskott på eller del av ett framtida arv. På så sätt kan du undvika eventuella oklarheter i framtiden. Skrivs inget gåvobrev kommer gåvans värde nämligen per automatik att räknas av från arvet.

Förskott på framtida arv eller inte

Om du exempelvis vill ge något av dina barn en gåva av större värde så är det viktigt att bestämma sig för om gåvan skall betraktas som förskott på arv eller inte. Huvudregeln är att det blir ett förskott på arv om inget annat anges. Det krävs ett förtydligande i gåvobrevet, annars kan det påverka barnets rätt till arv vid dödsfall och leda till onödiga tvister inom familjen.

Det är för övrigt i princip inte möjligt att komma runt arvsreglerna med hjälp av ett gåvobrev. Lagstiftningen är konstruerad så för att det inte skall vara möjligt att göra bröstarvingar (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) arvlösa. Bröstarvingar har nämligen alltid sin rätt till hälften av den bortgångnes samlade tillgångar och det betyder att gåvor under livstiden kan komma att betraktas som förordnanden i testamente. Den som mottagit gåvan kan i sådana fall bli tvungen att lämna tillbaka pengar eller egendom för att inte bröstarvingarna ska bli utan sina laglotter.

Hur skriver man gåvobrev?

Enklast är att utgå från en bra avtalsmall. Vi rekommenderar JuridiskaDokument: Köp ditt gåvobrev här.

Ett gåvobrev brukar oftast skrivas i ungefär samma ordning och vara hyfsat enkla att framställa. Men för att gåvan ska vara giltig enligt lagen finns det vissa formkrav på hur ett gåvobrev ska se ut och vad det ska innehålla. Självklart ska gåvobrevet vara skriftligt, och följande ska finnas med:

 • Uppgifter om givaren och mottagaren
 • En noggrann beskrivning av gåvan
 • En överlåtelseförklaring
 • Eventuella särskilda villkor
 • Givarens och mottagarens underskrifter
 • Uppgift om ort och datum då brevet undertecknades
 • Två vittnens underskrifter om det gäller fast egendom

Och som nämnts tidigare: om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. Man skickar då in brevet till Skatteverket för registrering. När Skatteverket sedan skickat tillbaka det registrerade gåvobrevet så ska det skickas in till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om lagfartsändring. Gåva mellan makar skall också registreras i original hos Skatteverket, bevittnat av två vittnen.

Vem får bevittna namnteckning på gåvobrev?

Gåvan styr om gåvobrevet måste bevittnas eller ej. Gäller det en fastighet, en tomträtt eller fasta marker måste namnteckningen bevittnas av två vittnen. Kravet på namnteckningens bevittnande är egentligen inte kopplat till gåvobrevets giltighet, utan till möjligheten att kunna söka lagfart på en fastighet man fått i gåva. Vilket är en absolut nödvändighet. Gåvobrev mellan makar skall också bevittnas – om gåvan har ett större värde. Du kan läsa mer om hur gåvobrev mellan makar fungerar längre upp på sidan.

Krav på de som bevittnar namnteckningen:

 • Vittnena ska ha fyllt femton år
 • De ska vara vid sina sinnens fulla bruk
 • Vittnena ska inte ha något direkt samband med gåvobrevet eller gåvan
 • De ska samtidigt vara fysiskt närvarande när undertecknandet sker

Ibland behöver inte gåvobrev bevittnas

Gäller gåvobrevet en bostadsrätt måste det inte bevittnas, det finns inga sådana krav i bostadsrättslagen. När det gäller gåvor av lös egendom finns inte heller inte något krav på bevittning för att gåvan skall vara juridiskt bindande. Men det kan vara bra ur bevissynpunkt eftersom det då finns vittnen som kan intyga gåvans riktighet vid en eventuell framtida tvist.

liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB