samboavtal

Samboavtal

När man ska flytta ihop så behövs ofta ett samboavtal. En flytt kan vara ganska stressig, och det är mycket att tänka på. 

Att skriva ett korrekt samboavtal hjälper er få trygghet i er nya boendesituation, både nu och i framtiden.

Samboavtal – vad ni bör tänka på.

Vad är ett samboavtal?

Enkelt förklarat är ett samboavtal ett skriftligt avtal mellan två personer i ett kärlekspar som väljer att leva och bo tillsammans, utan att vara gifta. Det går alltså inte att skriva ett samboavtal om man endast bor tillsammans som vänner. Avtalet redogör för hur era gemensamma ägodelar i hemmet, samt bostaden, ska fördelas om ni separerar eller om den ena parten avlider.

Sambolagen säger att allt i det gemensamma bohaget ska delas lika. Ett samboavtal kan då avtala bort denna 50/50 uppdelning och istället tydliggöra hur exakt bohaget ska fördelas. Det kan finnas flera skäl till varför man vill avtala bort sambolagen. Eftersom allt enligt sambolagen delas lika kan det bli ekonomiskt orättvist vid en separation. Om den ena parten exempelvis köpt en bostadsrätt för det gemensamma boendet ska sedan den delas lika vid en separation, oavsett om den andra parten inte lagt en krona vid köp.

Samboavtal i korthet:

 • Gäller endast kärlekspar som väljer att ha gemensamt boende och hushåll.
 • Är ett dokument som redogör hur ert gemensamma bohag ska fördelas.
 • Har inte lika stor juridisk trygghet som ett äktenskapsförord.
 • Gäller inga ägodelar utanför det gemensamma bohaget.
 • Kan avtala bort sambolagens hälftendelning.
 • Kan behöva kompletteras med exempelvis ett testamente för att bli komplett.

Sambolagen

Sambolagen infördes 1987 och finns till för att skydda de som lever tillsammans utan att vara gifta. Sambolagen gäller inte er som bor tillsammans som vänner, utan gäller enbart er som bor tillsammans som ett par med gemensamt hushåll och under en längre tid. Enligt sambolagen ska alla gemensamma ägodelar som gäller ert hushåll delas lika vid en bodelning, om ena eller båda parter begär en bodelning. Lagen är mycket bra för att ge par utanför äktenskap en trygghet. Den kan dock vara lite kantig och kan behöva styras upp med samboavtal, testamente och eventuella gåvobrev eller skuldebrev.

När behövs samboavtal?

Ett samboavtal är frivilligt, men är ofta lämpligt för dem som väljer att flytta ihop. Avtalet hjälper er att bestämma hur era gemensamma ägodelar ska fördelas vid en eventuell separation eller om en av er avlider. Det kan till exempel vara bra om man betalat olika mycket för bostaden eller bohaget.

Har man en bra avtalsmall är det inte så svårt att skriva ett samboavtal själv, även om det såklart kan kännas tryggare att få hjälp av en jurist.

Vi rekommenderar JuridiskaDokument som har en bra mall för samboavtal, läs mer här.

 
par som blivit sambo och som ska teckna samboavtal

Vad regleras av ett samboavtal?

Det gemensamma bohaget

Det som räknas som det gemensamma bohaget är sådant som ni införskaffat gemensamt, eller införskaffat enskilt men som används av båda, samt gåvor. Det är alltså den gemensamma bostaden, samtliga möbler och sakerna i hemmet. Enligt sambolagen är allt det som ni använder gemensamt i bostaden något som ska delas lika.

Det innebär såklart att kläder, smycken och sådant som du ensam nyttjar är ditt. Det du köpt och fått före ni blev ett par är också ditt och tillhör inte det gemensamma bohaget. Samt sådant som ni gemensamt eller ensamt köpt som inte infaller under “bostaden”, exempelvis fordon och sommarbostad.

Bostadsrätt

Om den ena parten köpt en bostadsrätt som ni gemensamt bor i är den vid en eventuell bodelning bådas enligt sambolagen. Det innebär alltså att du som köpare inte sitter som ensam ägare om du inte avtalat bort detta med hjälp av ett samboavtal.

Detta gäller om bostaden köpts för detta ändamål. Om det däremot är så att den ena parten äger en bostadsrätt sedan tidigare, som den andra parten flyttar in i, är den inte automatiskt bådas vid en eventuell bodelning. Man har alltså inte laglig rätt till en plats enbart för att man bott där.

Hyresrätt

En hyresrätt har ett annat typ av upplägg och där får den parten i bodelningen som bäst behöver bostaden bo kvar. Förutsatt att lägenheten skaffats för det gemensamma boendet. Det innebär att en enskild bedömning sker från fall till fall. Detta gäller oavsett vems namn det är som står på hyreskontraktet.

Kommer man inte överens om detta kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsman som får hjälpa er med processen. Säger den personen som står på lägenheten upp sitt kontrakt har den sambon som bor kvar fortfarande rätt att överta lägenheten, om bovärden godtar hyresgästen.

Villa/hus

Precis som med en bostadsrätt krävs det att en villa eller ett hus införskaffats för det gemensamma boendet för att den ska räknas som bådas. Har den ena parten köpt huset tidigare till ett annat syfte och den andra parten senare väljer att flytta in, har man alltså inte rätt till bostaden vid en eventuell bodelning. Har den ena parten köpt ett hus för det gemensamma boendet och vill äga det själv även vid en bodelning så behövs ett samboavtal.

Varför skriva samboavtal?

Ni väljer att skriva ett samboavtal för att få det som ni vill ha det, utifrån era premisser och önskemål. Det kan både vara för att ge varandra mer eller mindre av en hälftendelning. Du väljer att skriva ett samboavtal för att:

 • Skydda en egenköpt bostad.
 • Förtydliga att det gemensamma sparkontot är bådas.
 • Se till att din sambo får mer eller mindre av det gemensamma bohaget.
 • Garantera en uppdelning som matchar era behov vid en separation.

Exempel: Den ena parten köper den gemensamma bostaden samt alla möbler i bohaget och man är överens om att det är dennes vid en separation. Inget samboavtal skrivs dock och vid separationen begär den andra parten en bodelning. Plötsligt ska nu den gemensamma bostaden och samtliga möbler delas lika enligt sambolagen. Ni skriver därför ett samboavtal för att minimera risker, samt för att båda parter ska få behålla det som de anser är deras eget.

Vid dödsfall

Om den ena parten i ett sambopar avlider är det mycket viktigt att veta att man inte automatiskt ärver varandra. Det finns alltså inget i sambolagen eller i ett samboavtal som gör att man ärver sin partner vid ett eventuellt dödsfall. Vill man att det ska vara så måste man skriva ett testamente som deklarerar att den man sambor med ska ha arvsrätt. Om inget testamente existerar har sambon ingen laglig arvsrätt och arvet går istället till den som har det. Det är barn och föräldrar till den avlidna som har arvsrätt enligt lag. Som sambo har man fortfarande rätt till hälften av bostaden och det gemensamma boendet.

Vill du komplettera ditt samboavtal med ett testamente kan du antingen vända dig direkt till en jurist eller köpa till en sådan mall här på sajten. Den hjälper dig att själv skriva ihop ditt testamente så det blir så som du önskar det. Du kan läsa mer om hur man skriver och vad man bör tänka på här på vår sajt.

När ska man skriva samboavtal?

Allra helst bör man skriva ett samboavtal före det att man flyttar ihop, men det går självklart bra att upprätta ett samboavtal även när man redan lever tillsammans.

Ett samboavtal lämpar sig extra bra att skriva när den ena parten köper något som ska räknas som bådas. Till exempel en bostadsrätt som den ena köpt men som ska delas lika vid en eventuell bodelning. Även sådant som TV, möbler eller sådant som införskaffats av den ena parten men som ska räknas som bådas.

Ni ska alltså skriva ett samboavtal när ni vill strukturera upp hur ert hem ska delas mellan er vid en eventuell bodelning och sambolagen inte räcker. Detta gäller också åt andra hållet. Det vill säga om man skaffar en hyreslägenhet tillsammans och inte vill att sambolagen ska gälla, så kan man avtala bort lagen.

Hur skriver man ett samboavtal?

De mest grundläggande reglerna för hur man skriver ett giltigt samboavtal är att:

 • Det är skriftligt.
 • Båda parter skrivit under.
 • Avtalet finns i två exemplar, ett till vardera part.
 • Avtalet redogör för hur ni vill fördela ert gemensamma bohag.

Utöver det kan innehållet och upplägget variera från par till par. Det är också bra om avtalet är daterat, även om det inte är något krav. Många kan dock känna sig osäkra på formen, språket och innehållet. Man kan vara orolig över att allt är med. Vill man vara riktigt säker på att allt är korrekt kan det vara lämpligt att vända sig till en jurist, men med det kommer en högre kostnad.

Vill du ha ett mellanting mellan att göra det helt själv och att anlita en jurist? Då rekommenderar vi JuridiskaDokument som har en bra mall för samboavtal, läs mer här.

Vem kan bevittna samboavtal?

Det behövs inga vittnen för att ett samboavtal ska vara giltigt, men det underlättar. Vid en eventuell tvist eller annan oklarhet i framtiden kan ett vittne ge klarhet i situationen och minska känslan av “ord mot ord”. Det kan till exempel vara om din partner påstår att han eller hon inte skrivit under ett samboavtal, då kan ett vittne intyga att så visst var fallet.Det finns inget formkrav gällande vem som får bevittna ett samboavtal, till skillnad från vittnen vid till exempel ett testamente. Det innebär alltså att ni kan be vem som helst som är över 15 år och vid sina sinnens fulla bruk. Ni kan självklart inte bevittna samboavtalet själva. Om ni vill ha vittnen är det lämpligast att välja personer som ni känner är opartiska vid en eventuell tvist.

När börjar samboavtal gälla?

Samboavtalet börjar gälla när båda involverade parter skrivit under avtalet och båda parter har en egen kopia. Precis som vi nämnt tidigare behöver du inte ha vittnen för att avtalet ska gälla. Avtalet behöver inte heller registreras hos någon myndighet för att vara giltigt. Vill man däremot ändra på avtalet, eller annullera det, behövs båda parters godkännande. Man kan alltså inte ensam ändra på något i det gemensamma avtalet.Avtalet gäller tills dess att ni gemensamt ändrar eller annullerar det, alternativt om någon eller båda avlider, samt om ni ingår äktenskap. Väljer ni att skriva ett nytt samboavtal är det den senaste versionen som är giltig och tidigare versioner är ogiltiga.

Vad gäller utan samboavtal?

Finns det inget samboavtal vid en bodelning gäller sambolagen. Det finns inget krav eller någon lag som säger att ni måste skriva ett avtal. Ett samboavtal är helt upp till var och en att införskaffa och utforma efter egna premisser samt önskemål. Det finns inte heller någon lag som säger att ni måste bodela om ni inte vill, men om ena parten begär det är det ett krav.Begär ena parten en bodelning utan samboavtal innebär det därför att bostadens värde och det gemensamma bohaget ska delas lika. Sambolagen innefattar inte sådant som ni har skaffat gemensamt men som är utanför bostaden. Exempelvis fritidsboende, sommarbostad, båt, bil eller cykel går därför till den vars namn står på kvittot.Om ni haft ett gemensamt sparande som endast stått i den ena partens namn och inget samboavtal är upprättat, kan det vara svårt att få sin halva av pengarna.

Vad händer med samboavtal när man gifter sig?

Ett samboavtal är inte längre giltigt om ni gifter er. Eftersom ni enligt lag inte längre är sambo, utan nu är gifta, är det istället äktenskapsbalken som är er nya lag och inte längre sambolagen. Vill ni att era tidigare beslut i samboavtalet ska följa med in i äktenskapet är det lämpligt att ni skriver ett äktenskapsförord. Det bör skrivas och skickas in en månad före vigseln. På så sätt gäller äktenskapsförordet redan från äktenskapets första dag och det blir inte ett glapp mellan ert samboavtal och ert äktenskapsförord. Väljer ni att skriva ett äktenskapsord senare gäller det från när det skickats in och inte från äktenskapets första dag. Till skillnad från ett samboavtal måste ett äktenskapsförord registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Du kan läsa mer om äktenskapsförord här.
liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB