äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan först verka lite oromantiskt och tråkigt. Men faktum är att det tvärtom kan vara väldigt omtänksamt och romantiskt beroende på syftet och hur avtalet utformas.

Enligt giftorätten ska allt som äkta makar äger delas lika. Med ett äktenskapsförord kan man skydda delar av sitt ägande.

Äktenskapsförord – vad ni bör tänka på.

Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsbalken är tydlig med att allt det äkta makar äger, var för sig eller tillsammans, ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, bodelning eller om någon part avlider. 

Det är alltså inte så att du inte ensam äger dina egna tillgångar när du är gift, utan det är först om ni väljer att dela på ert bohag eller ert äktenskap som allt ska delas lika. Till skillnad från sambolagen, där endast bohaget och bostaden delas lika, är det i det här fallet allt man äger som ska delas. Det vill säga även fordon, sparkonton, fritidsbostäder, lösöre och så vidare.

Ett äktenskapsförord finns då till som ett alternativ för att göra tydligt vad i ett äktenskap som ska räknas som enskild egendom, helt enkelt ditt eget och inte tillgängligt för uppdelning vid en eventuell skilsmässa. Tanken är alltså inte att äktenskapsförordet ska göra någon skillnad på ert faktiska äktenskap, utan först om ni väljer att dela på er eller när någon avlider. 

Hur stor skillnad det då gör är alltså upp till er. Det kan vara endast av en anledning, som att du inte vill dela värdet på din häst eller ditt barndomshem, men det kan också vara att ni helt och hållet vill göra upp om allt för att besluta om vad som ska delas lika och inte. Oavsett vilka eller hur många ägodelar ni vill göra upp om fastställer ni det genom ett äktenskapsförord som förklarar vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom.

Om du vill göra det enkelt så rekommenderar vi JuridiskaDokument’s avtalsmall. Med den är det lätt att skriva ett äktenskapsförord. Läs mer här.

Enskild egendom

Begreppet enskild egendom innebär att det är den enskilda personens egendom, det vill säga något som genom villkor i avtal inte ska delas. Så när begreppet dyker upp i samboavtal, testamenten eller äktenskapsförord menar man att det är den omnämnda personens ensamrätt till det man pratar om. De saker i ett äktenskap som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods. Vid en skilsmässa är det få eller inga saker som är enskild egendom, om inte något form av avtal upprättats. Till exempel ett äktenskapsförord, arv eller gåvobrev.

Om den ena parten förvärvat sig något genom arv eller gåvobrev med villkoret enskild egendom, så gäller det som enskild egendom oavsett om man har ett äktenskapsförord eller ej. Vill man göra en poäng av att framtida köp ska gälla som enskild egendom går det också att skriva i avtalet. På så sätt skyddar man eventuella inköp innan de gjorts.

Totalt äktenskapsförord

Har man inget intresse av att dela några av sina tillgångar eller ägodelar med varandra så kan man upprätta ett så kallat “totalt äktenskapsförord”. Det innebär helt enkelt att ingen bodelning behövs och att alla ägodelar räknas som enskild egendom. Väljer man den här vägen kan det dock vara bra att vara väldigt tydlig med vem som köpt vad så man inte hamnar i debatt vid ett eventuellt uppbrott.

Med ett korrekt utformat totalt äktenskapsförord har man helt avtalat bort giftorätten till varandras egendom. Vid ett dödsfall ärver dock makarna varandra om inget testamente är upprättat eller om det inte finns något särkullbarn. Läs mer om dödsfall och äktenskapsförord längre ner.

Varför skriva äktenskapsförord?

Det finns flera skäl till varför man vill skriva ett äktenskapsförord. Kortfattat handlar det om att skydda ett intresse och göra det till enskild egendom. Den formuleringen kan många reagera på och känna att “varför skulle jag vilja skydda något från min äkta hälft?”, men istället för att se det så bör man se det som att man hjälper varandra att vara rädd om sådant som är viktigt för en. Eftersom avtalet även gäller om en av er dör kan det vara värt att se äktenskapsförordet som en försäkring mot oönskade situationer vid plötslig olycka. 

Man skriver ett äktenskapsord för att:

 • Minska på eventuella tvister och problem vid en skilsmässa eller dödsfall
 • Bevara särskilda ägodelar som enskild egendom
 • Skydda varandras tillgångar från att delas upp
 • Avtala bort hela eller delar av giftorätten
 • Hålla ner antalet diskussioner

Äktenskapsförord kan skydda sådant som ett företag som den ena parten startat och byggt upp, eller den där tavlan du ärvt av din farmors mor. Men äktenskapsförordet kan också ge ert äktenskap lugn och ro. Vet man från början vad som gäller blir det mindre diskussioner eller rentav bråk om saker som redan är utrett. Många par tror att man äger lika redan i äktenskapet men det är först vid dödsfall eller skilsmässa som giftorätten blir aktuell. Därför har du inte undanhållit din älskade något under själva äktenskapet, utan endast när och om det tar slut.

När ska man skriva äktenskapsförord?

Om ni vill att ert äktenskapsförord ska gälla från första dagen i ert äktenskap är det lämpligt att skicka in det till Skatteverket cirka en månad före datumet ni gifter er. På så sätt hinner Skatteverket registrera detta och avtalet är giltigt från dag ett. 

Vidare upp till en månad efter er vigseldag kan ni fortfarande skicka in avtalet för att det ska vara giltigt från dag ett. Senare än så gäller inte anmälningar hos Skatteverket bakåt i tiden utan från det att ni skickat in det. Så enkelt förklarat skriver man sitt avtal från då man vill att det ska gälla. Det kan skrivas fram tills ni ansöker om skilsmässa eller ett dödsfall inträffar.

Hur skriver man äktenskapsförord?

Det finns vissa formkrav som måste uppfyllas när man skriver ett äktenskapsförord. Det är aningens mer omfattande att skriva ett äktenskapsförord än till exempel ett samboavtal, men absolut inte komplicerat. En jurist kan hjälpa er att utforma ett äktenskapsförord som är väldigt tydligt och precist, men smakar det så kostar det. Därför är det också vanligt att man väljer att använda en avtalsmall.

Vi rekommenderar JuridiskaDokument’s avtalsmall. Med den är det lätt att skriva ett äktenskapsförord. Läs mer här.

När ni utformar ett äktenskapsförord gäller följande:

 • Båda era personnummer måste finnas med
 • Ni måste båda skriva under 
 • Avtalet måste vara daterat
 • Äktenskapsförordet måste vara skriftligt
 • Avtalet måste förklara vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods

Ett gott råd är att se på ert äktenskapsförord som en färskvara. Det ni bestämmer nu kan komma att avgöra situationer väldigt långt in i framtiden och då kanske ni inte ser på saker på samma sätt som när ni är nygifta. Se över ert äktenskapsförord då och då. Det kan ge er utrymme för att förnya och förbättra era förutsättningar vid eventuellt dödsfall och om en skilsmässa uppstår.

Ändra eller upphäva ett äktenskapsförord

Kommer det fram efter en tid att ni båda vill göra ändringar eller upphäva ert äktenskapsförord så måste ni kontakta Skatteverket. För att kunna få igenom era ändringar behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord med korrekt ändringar och skicka in det för registrering på samma sätt som första gången. Ni måste även betala ansökningsavgiften igen och vara tydliga med att skriva i avtalet vad som gäller nu.

Det är alltså samma procedur om ni vill att avtalet ska upphöra. Då skriver ni ett nytt äktenskapsförord som anger att det tidigare inte längre ska gälla. Det ska även uppfylla formkraven samt registreras mot ansökningsavgift.

Vem kan bevittna äktenskapsförord?

Förr krävdes det att ett äktenskapsförord behövde bevittnas för att vara giltigt. Den regeln har plockats bort och det finns därför inte längre något krav på att ha vittnen för giltighet. Däremot underlättar det framtida situationer. Det är alltså frivilligt men önskvärt. Uppstår en tvist eller andra problematiska situationer kan vittnen reda ut detta smidigare. 

Eftersom det inte finns något krav på vittnen finns det heller inga krav på vem som får vittna.

Några grundregler som är bra att följa för vittnen oavsett avtal, är att vittnet:

 • Är vid sina sinnens fulla bruk
 • Bör vara över 15 år
 • Är opartisk vid en eventuell tvist
 • Inte är en av personerna i äktenskapet

Var registreras äktenskapsförord?

Förr behövde äktenskapsförord skickas till domstol men så är inte fallet längre. Skatteverket är den myndighet där ert äktenskapsförord numera registreras, i det så kallade äktenskapsregistret. Äktenskapsförordet ska skickas in i original till äktenskapsregistret. Ni behöver inte skicka med kopior eftersom Skatteverket skickar tillbaka avtalet till er när det är registrerat. 

När avtalet skickas in ska det betalas en ansökningsavgift och skickas till en specifik adress. Ansökningsavgiften kostar några hundralappar och ni hittar mera information om registreringen på Skatteverkets hemsida.

När börjar äktenskapsförord gälla?

Förutsatt att ni uppfyllt samtliga formkrav så börjar ert äktenskapsförord gälla den dagen avtalet lämnas in till Skatteverket.

Lämnar ni in dokumentet före ni gifter er börjar äktenskapsförordet gälla från den dagen ni vigs, alltså er bröllopsdag. Känner ni att något blivit fel eller att det ni kommit överens om inte längre bör gälla så ändrar ni det genom att skicka in ett nytt äktenskapsförord på samma sätt som det första. När ni lämnar in det nya avtalet till Skatteverket blir det gamla ogiltigt och det nya gällande.

Vad händer med äktenskapsförord vid dödsfall?

Med ett äktenskapsförord fastställer man vad som ska vara enskild egendom och vad som ska vara giftorättsgods. I händelse av ett dödsfall ärver den efterlevande allt som varit bådas, men också det som varit enskild egendom. Vill man inte att det som varit enskild egendom ska gå till sin äkta hälft måste man skriva ett testamente

Ett äktenskapsförord kan aldrig ersätta ett testamente. Därför kan inte ett äktenskapsförord fastställa vad som ska hända med arvet efter att ett äkta par går bort. Vill ett par fastställa detta måste ett testamente skrivas där det framgår vad som ska ske med arvet.

Arv och särkullbarn

Det finns ett undantag när det kommer till enskild egendom, arv och äktenskapsförord. Det undantaget är särkullbarn, vilket är barn från en tidigare/annan relation. Så kallade särkullbarn har alltid rätt till sitt arv direkt när föräldern avlider, till skillnad från gemensamma barn som måste vänta tills båda föräldrarna avlidit. 

När en part i ett äktenskap avlider ska alltid en bodelning göras. Genom den delas all giftorättsgods upp. Hälften av giftorättsgodset går till den levande parten och andra hälften plus eventuell enskild egendom ska gå till den eller de som ärver den avlidne. Finns det då ett särkullbarn har han eller hon förtur på detta arv före den levande parten i äktenskapet. Finns det inget särkullbarn går arvet till den levande parten i äktenskapet eftersom den går före gemensamma barn när det gäller arv.

Ett särkullbarn kan avstå sitt arv till förmån för den efterlevande parten men har rätt att kräva ut sitt arv när den efterlevande så småningom går bort.

Vad gäller utan äktenskapsförord?

Enligt äktenskapsbalken faller allt ni båda äger in under giftorätten, vilket innebär att vid en skilsmässa eller ett dödsfall ska allt ni äger delas lika.Så utan äktenskapsförord är det ingen skillnad på ert äktenskap – jämfört med de som har ett äktenskapsförord – den stora skillnaden uppstår vid bodelning eller dödsfall.

Har ni inget äktenskapsförord, och inte heller några arv eller gåvobrev som visar på att ni äger enskild egendom, så ska allt som ni båda äger delas lika. Det innefattar allt från lösöre, sparkonton, företag, boenden, fordon, ja helt enkelt rubbet. Har du till exempel fått ärva något som varit i din familj i generationer kan inte det gå till någon släkting eftersom det nu ägs till hälften av din respektive.

Vill man avtala bort hela eller delar av giftorätten bör man skaffa ett äktenskapsförord.

liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB