bodelningsavtal

Bodelningsavtal

En bodelning görs ofta i en tråkig situation i livet, i samband med ett dödsfall eller en skilsmässa.

Om man inte tar bodelningen på allvar och upprättar ett giltigt bodelningsavtal kan det leda till större besvär längre fram.

Bodelningsavtal – vad ni bör tänka på.

Vad är ett bodelningsavtal?

Att upprätta ett bodelningsavtal är en juridisk manöver som många kan dra sig för att genomföra trots att det behövs. Det är heller inte alla som riktigt har koll på vad det egentligen innebär. Men det finns enkla sätt att göra det på! 

Vi vill tipsa om JuridiskaDokument som säljer mycket bra mallar: Köp ditt bodelningsavtal här.

De flesta behöver någon gång göra en bodelning

Faktum är att de flesta svenskar, enligt statistiken, kommer att ingå ett eller flera äktenskap och/eller samboskap som sedan upphör. I det läget behövs det ett bodelningsavtal om man vill undvika framtida problem. Man kan säga att ett bodelningsavtal är en bekräftelse på ett ekonomiskt avtal mellan två makar eller före detta makar. Själva bodelningsavtalet är en värdehandling som bevisar att en bodelning har skett. Det blir en slags juridiskt slutpunkt på parternas gemensamma ekonomiska åtaganden.

En bodelning görs alltså i samband med att ett äktenskap upphör, antingen på grund av att ena parten dör eller på grund av en skilsmässa. Bodelningen gäller allt det man kallar för giftorättsgods och inte makarnas enskilda egendom. Det innebär att allt som man tidigare köpt och förvaltat gemensamt ska delas upp så att det inte råder några oklarheter kring vem som äger vad.

Ta hjälp med värderingen

Att fastställa värdet på de olika delarna av giftorättsgodset är en viktig del av en bodelning. Där gäller det att se till vad godset är värt när bodelningen görs snarare än vad det en gång kostat. Där kan man ta hjälp av experter som jobbar med värdering av till exempel fordon, antikviteter och smycken. Då kan man få en objektiv bedömning om parterna i bodelningen är oense om värdet.

Även immateriella tillgångar ska tas upp i en bodelning

Personliga föremål som kläder, enklare presenter och smycken av mindre värde behöver inte tas upp i ett bodelningsavtal. Dyra hobbyartiklar ingår dock även om de kan anses ha varit personliga. Golf- och kamerautrustning samt båtar, värdefulla klockor och motorcyklar är exempel på föremål som omfattas av bodelningen och bodelningsavtalet.

En bodelning är inte enbart en uppdelning av fysiska föremål utan ett bodelningsavtal kan även omfatta placeringar av kapital och andra immateriella tillgångar. 

Varför skriva bodelningsavtal?

En bodelning med bodelningsavtal görs inte bara i samband med en skilsmässa utan det kan vara en bra idé även i ett väl fungerande äktenskap. Eller om du har en sambo. Det är helt enkelt ett sätt att reda ut ägarförhållanden i förväg. Precis som att det är bra att ha ett testamente även om man inte är sjuk eller lastgammal så är det också fördelaktigt att ha ett bodelningsavtal påskrivet.

En annan fördel med att skriva bodelningsavtal under ett pågående äktenskap kan vara att förhindra att en företagsbildning går ut över den part som inte startar företaget, i händelse av att företagaren skulle hamna i skuldsättning och bli tvungen att sälja av egendom.

Krav på bodelning kan komma långt efter äktenskapsskillnad

Om ingen bodelning görs direkt i samband med dödsfall eller skilsmässa kan ena parten kräva att det görs en bodelning långt i efterhand. Rätten att begära bodelning kvarstår nämligen i många år efter en skilsmässa. Att man minimerar risken för svårlösta situationer i framtiden är en av anledningarna till varför man alltid ska upprätta ett bodelningsavtal.

Det finns exempel på bodelning som gjorts femton år efter det att ett äktenskap upphört. Det finns också exempel när någon yrkat på bodelning efter närmare 25 år men blivit nekad på grund av att alltför lång tid hunnit passerat. Dessa båda fall säger något om ungefär var gränsen går.

Saknas bodelningsavtal kan det vara svårt att få ett lån

En bank kan kräva att det finns ett juridiskt giltigt bodelningsavtal innan någon av parterna i ett avslutat äktenskap kan beviljas ett nytt bolån eller ett annat större lån. Finns det inget bodelningsavtal är det otydligt hur stora tillgångar och eller skulder en person har och det kan då inte göras en rättvisande kreditprövning som fastställer kreditvärdigheten. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt att byta boende efter en skilsmässa kan det alltså krävas att bodelningen är helt överstökad.

När ska man skriva bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal kan egentligen skrivas närsomhelst. Ofta sker det i samband med en skilsmässa men en bodelning och upprättande av bodelningsavtal kan, som vi redan varit inne på, även ske under ett pågående äktenskap, utan att det finns någon önskan om att avsluta det. 

Även du som är sambo kan skriva under ett bodelningsavtal med din partner. Avtalet omfattar då er samboegendom, alltså bohag som ni införskaffat för gemensamt användande. Till exempel bostad, bil och möblemang. Vid äktenskapsskillnad (alltså skilsmässa) är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkommit den dag från vilken värderingen av tillgångarna ska ske.

Det enkla svaret på frågan i rubriken är att ett bodelningsavtal bör upprättas så snart som möjligt efter äktenskapsskillnad eller dödsfall, men helst långt innan relationen tar slut.

Hur skriver man ett bodelningsavtal?

Allra enklast är att köpa en bra mall. Vi rekommenderar JuridiskaDokument som säljer mycket bra mallar: Köp ditt bodelningsavtal här.

För att komma fram till ett bodelningsavtal anger makarna vad de äger efter att eventuella skulder betalats tillbaka. Sedan delar man upp det som återstår sinsemellan. Om den ena parten får ägodelar av ett större värde än maken/makan eller övriga parter i ett dödsbo kan kompensation ske i form av pengar.

Ifall det finns mer skulder än tillgångar avgör bodelningsavtalet vem som ska vara juridiskt ansvarig för dessa. Bodelningsavtalet ska alltid vara skriftligt och skrivas under av båda parter. Det kan göras elektroniskt i en PDF-fil men i regel skriver man under utskrivna kopior av bodelningsavtalet. När man upprättar ett bodelningsavtal är det viktigt att mallen för bodelningsavtalet är utformad på rätt sätt.

Bodelning när det är svårt att nå en överenskommelse

Förfarandet ovan beskriver en idealisk bodelning. Det är dock inte alltid bägge parter är ense om vem som ska anses äga vad eller ens om att det behöver genomföras en bodelning och upprättas ett bodelningsavtal överhuvudtaget. Vid en skilsmässa kan det hända att relationen har blivit så infekterad att det är omöjligt att föra ett konstruktivt samtal om något så avgörande och viktigt som gemensamma skulder och tillgångar. I de fallet behövs det en bodelningsförrättare från tingsrätten. 

En bodelningsförrättare är en advokat som i första hand har till uppgift att ena parterna så att de kan göra en frivillig och bindande överenskommelse i form av ett bodelningsavtal som båda godkänner. Ofta är det tillrådligt att parterna använder varsitt juridiskt ombud som förhandlar med varandra och med sin bodelningsförrättare. I sista hand görs en tvångsbodelning där bodelningsförrättaren helt enkelt själv bestämmer vem som ska ha vad enligt god sed. I extrema fall kan det alltså innebära att bodelningsförrättaren till exempel bestämmer vem som ska få bo kvar i en bostad som både vill ha som hem. Att bodelningsförrättaren fattat beslut om vem som ska få ha hand om ett gemensamt husdjur efter en skilsmässa, där parterna inte kunnat komma överens, har också förekommit. En tvångsbodelning kan överklagas till tingsrätten.

Bodelningsförrättare i samband med arvstvister

Man kan även behöva anlita en bodelningsförrättare i händelse av dödsfall när de olika delägarna i dödsboet inte är ense om hur bodelningsavtalet ska skrivas. Det är tyvärr vanligt att familjemedlemmar hamnar i arvstvist. Det gäller inte minst när det saknas ett ordentligt bodelningsdokument mellan makar som sedan lämnar efter sig egendom till barn och andra arvingar. En otydlig avtalsformulering vid en bodelning kan alltså i värsta fall skapa problem för kommande generationer och leda till en ännu mer komplicerad och olustig bodelning långt senare.

Använda avtalsmall eller anlita jurister

Att genomföra en bodelning och att upprätta ett avtal med hjälp av bodelningsförrättare och juridiska ombud kostar en hel del pengar. Räkna med att en familjerättsjurist fakturerar minst 1 500 kronor i timmen exklusive moms och att det brukar handla om minst tio timmars arbete. Därtill kommer kostnader för bodelningsförrättaren. 

Att beställa en avtalsmall i form av en PDF-fil kan då innebära en avsevärd besparing. Den är utformad så att bodelningsavtalet blir juridiskt bindande och täcker flera eventualiteter. En mall är dock naturligtvis generell och en jurist kan behövas när ett bodelningsavtal behöver paragrafer som täcker en specifik situation.

Vad ska ett bodelningsavtal innehålla?

 

Ett bodelningsavtal skapas utifrån de förhållanden som gäller under en bodelning. Det är ett juridiskt dokument där ett antal punkter måste finnas med för att det ska vara giltigt. Väldigt förenklat kan man säga att ett bodelningsavtal ska innehålla förteckningar över tillgångar och skulder och vem de tillfaller. Det är viktigt att det av ett bodelningsavtal framgår att parterna avsäger sig vidare anspråk på tillgångar och att avtalet betraktas av dem båda som en slutgiltig handling i ärendet. Gäller det bodelning i ett dödsbo kan det vara många flera än två parter som ska godkänna avtalsformuleringarna.

Civilrättsligt bindande avtal

 

Det krävs ingen så kallad äktenskapsstämpel för att ett bodelningsavtal ska vara giltigt men däremot är det nödvändigt med underskrifter och handlingen bör vara bevittnad.

Vad räknas som enskild egendom?

 

Inget som ärvts eller köpts in efter det att bodelningsavtalet undertecknats berörs av avtalet. Ett bodelningsavtal gäller heller inte enskild egendom. Egendom kan bli enskild på flera olika sätt. Det är vanligt att det sker genom ett äktenskapsförord men även gåvobrev och föreskrifter i ett testamente kan göra så att egendom ägs av ena maken i juridisk mening och därför inte behöver ingå i en bodelning. Det är vanligt att ärvda tillgångar blir enskilda.

Hur länge gäller bodelningsavtal?

 

Ett bodelningsavtal har egentligen inget bäst före datum då det inte finns någon preskriptionstid angiven i bodelningsbalken.

Vart skickas bodelningsavtal?

 

Om bodelning görs under pågående äktenskap bör bodelningsavtalet skickas in för att registreras hos Skatteverket. En av anledningarna till varför det är en bra idé är att handlingen bevaras för framtiden hos Skatteverket. Ett alternativ eller komplement till att skicka ett bodelningsavtal till Skatteverket är att skapa egna elektroniska kopior som PDF-filer så att bodelningsavtalet inte kan försvinna.

 

Om ett avtal upprättas efter en skilsmässa ska skilsmässan vara registerad hos tingsrätten innan bodelningsavtalet sänds till Skatteverket. Observera att det inte är obligatoriskt att skicka bodelningsavtal till någon myndighet då ett bodelningsavtal är en privat uppgörelse. Men det finns alltså stora fördelar med att göra det.

Sammanfattning

 

Ett bodelningsavtal är ett dokument som visar resultatet av en bodelning efter en skilsmässa eller efter ett dödsfall. Den kan göras under ett pågående äktenskap eller i anslutning till äktenskapsskillnad. Syftet är att det ska stå klart vem som äger allt det som inte är att betrakta som privat eller enskild egendom. Även eventuella skulder ska fördelas under en bodelning.

 

I de fall då de inte går att komma överens om hur en bodelning ska genomföras anlitar man en bodelningsförrättare och ibland även juridiska ombud. Det kan bli mycket dyrt och det är bättre att använda en avtalsmall och göra bodelningen i samförstånd än att ta det så långt som till domstol och en bodelningsförrättare.

 

Om det saknas ett bodelningsavtal eller om avtalet saknar nödvändiga paragrafer kan problem kring ägandeskap uppstå i framtiden. Det kan också innebära att det inte går att få lån eller krediter eftersom det inte går att fastställa kreditvärdigheten utan ett bodelningsavtal som är formulerat på ett riktigt sätt. Då kan någon annan, i framtiden, göra anspråk på tillgångar som krävs för att ett lån ska kunna beviljas.

 

liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB