testamente

Testamente

De flesta har anledning att skriva testamente. Oavsett om du är sambo, singel eller gift, med eller utan barn.

Genom att skriva ett testamente underlättar du för dina anhöriga och undviker oklarheter i framtiden, så att du kan se till att de du vill ska ärva dig också gör det.

Testamente – Vad du bör tänka på och hur det går till att skriva testamente.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är något man skriver för att bestämma vad som skall hända med ens tillgångar efter man gått bort. Man upprättar alltså ett juridiskt bindande dokument. Den som skriver och äger testamentet kallas testator och arvet man lämnar efter sig kallas kvarlåtenskap. Testamentet ska undertecknas samt dateras av testatorn och bevittnas av två vittnen. Det är alltid ens yttersta vilja som gäller, så testamentet är alltså inte förpliktigande för den som upprättat det. Man har alltid rätt att ändra ett testamente när som helst.

Vill man ändra något i ett testamente ska man helst upprätta ett nytt och förstöra det gamla. Men det går också bra att göra ett tillägg på det gamla, om även tillägget undertecknas och bevittnas. Enligt lagen är det alltid det testamentet och/eller tillägget som är senast skrivet som gäller. Om man inte har några arvingar är det fullt möjligt att testamentera all sin egendom till en vän eller en välgörenhetsorganisation. 

Det är viktigt att upprätta ett juridiskt korrekt testamente oavsett förmögenhet, men givetvis blir det viktigare ju mer pengar eller egendom du lämnar efter dig. Det underlättar för dina närstående och de slipper oklarheter som i förlängningen kan leda till tvister. Bröstarvingarna har dock alltid rätt till sin laglott enligt arvsrätten, vilket betyder hälften av kvarlåtenskapen. Arvsrätten delas upp i tre klasser som bildar arvsordningen enligt svensk lag.

Arvsordningen styrs av arvsklasserna

 • Först ärver efterlevande make/maka/partner.
 • Därefter ärver de som tillhör första arvsklassen, arvingar i rakt nedstigande led (barn, barnbarn och barnbarnsbarn) som också kallas bröstarvingar.
 • Andra arvsklassen är föräldrar och syskon samt syskonbarn.
 • Tredje arvsklassen är far- och morföräldrar och deras barn (faster, farbror, moster och morbror).
 • Kusiner ärver inte. Så om du saknar anhöriga, och inte skrivit något testamente, går pengarna till den Allmänna arvsfonden.

Hur skriver man ett testamente?

Det billigaste och enklaste sättet att se till att det blir rätt är att köpa en bra testamente mall. Vi rekommenderar JuridiskaDokument: Köp din mall här.

Det behöver inte vara krångligt att skriva testamente, det viktigaste är att vara tydlig för att minska risken för tvister samt att följa vissa formkrav. Testamentet ska undertecknas och bevittnas av två vittnen. Det finns inte någon lagstiftning som säger att man måste gå till en jurist för att få ett lagligt testamente. 

Kan man skriva sitt eget testamente?

Du kan skriva testamente på egen hand och du behöver inte följa något exakt format, men det är givetvis enklare och tryggare att göra det med en testamente mall. Anlitar du en advokat eller jurist får du vara beredd på betydligt högre kostnader men du får också hjälp med hela processen.

Du kan testamentera vad du vill, till vem du vill, förutsatt att du följer ärvdabalkens bestämmelser (lagen som reglerar arv). Har man bröstarvingar kan man aldrig göra någon av dem arvlös, de har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvet. Den andra hälften av arvet kan man som sagt testamentera bort efter eget önskemål. Man kan också skriva ett inbördes testamente mellan två personer som upprättas gemensamt där man ger varandra ömsesidig rätt till varandras arv. Ett enskilt testamente upprättas endast av en person.

Inbördes testamente

Ett inbördes testamente är en handling där två personer – oftast makar eller sambor men även syskon och vänner – sammanfattar sina önskemål om vem som skall ärva dem i ett gemensamt testamente. Vanligast är att personerna vill ärva varandra och ofta har de då också bestämt vad som ska hända med kvarlåtenskapen då den siste av dem avlider – förutsatt att arvsordningen följs. 

Efterlevande make har visserligen arvsrätt enligt lag men med ett inbördes testamente får denne egendomen med vad som kallas fri förfoganderätt. Beskrivningen “fri förfoganderätt” innebär att den efterlevande själv får välja hur denne vill spendera arvet men att hon eller han får inte i sin tur testamentera bort det. Ej heller ge bort för stor del av detta som gåva till någon annan. Detta på grund av att egendomen från den först avlidne ska fördelas mellan dennes arvingar enligt lag efter att också den efterlevande partnern gått bort.

Man kan också skriva testamentet så att den efterlevande får egendomen med full äganderätt. Att ärva med full äganderätt innebär att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den först avlidnes arvingar. Den som mottar arvet får med andra ord både testamentera och ge bort arvet om så önskas.

Vem kan skriva ett testamente?

Alla som fyllt 18 år kan upprätta ett testamente. Dessutom kan de som fyllt 16 år testamentera sådan egendom som de arbetat ihop, fått som gåva, eller som de fått testamenterat till sig.
 

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt? 

Enligt lagens bestämmelser gäller ett testamente omedelbart efter att det upprättats och bevittnats, det behöver inte stämplas eller registreras någonstans. Men det krävs att ett antal så kallade lagstiftade formkrav är uppfyllda. Om ett eller flera inte uppfyllts är testamentet ogiltigt.

 • Testamentet skall vara skriftligt och i original, en kopia gäller inte.
 • Testamentet ska vara upprättat av en person som fyllt 18 år. Även personer som fyllt 16 år är behöriga men då gäller det bara inkomster de arbetat ihop själva.
 • Testamentet ska skrivas av testatorn (den juridiska termen för den som testamentet avser) dateras och undertecknas av densamme.
 • Testamentet ska bevittnas och skrivas under av två personer som skall vara närvarande samtidigt. 

Förutom dessa formkrav kan det också vara bra att ha med detta i testamentet: 

 • En så kallad vittnesmening som är en formulering där vittnena intygar att testatorn varit vid fullt förstånd då testamentet skrivs, samt vid vilket datum detta har skett.
 • Vittnenas personnummer och namnförtydligande.

Vem får bevittna testamente?

Ett testamente ska skrivas under och underskriften ska bevittnas av två personer som närvarar samtidigt. Om vittnena inte närvarar samtidigt så uppfylls inte kraven och testamentet är då ogiltigt. Personerna måste vara minst 15 år och vid sina sinnens fulla bruk. De behöver veta att det är ditt testamente som signeras men de behöver däremot inte veta vad som står i det.

De som bevittnar testamentet får inte vara gifta, sambo eller släkt med testatorn. De får inte heller vara besvågrade med testatorn, det vill säga styvbarn eller svärföräldrar. Testamentstagare eller närstående till testamentstagare, det vill säga den som ska ärva något, är inte godkända som vittnen. En förmyndare, god man eller förvaltare bör inte heller bevittna ett testamente för någon som de företräder.

Vad ska man tänka på när man skriver testamente?

Sambor ärver aldrig varandra per automatik enligt lagen. Om inget testamente finns kan en sambo bli stående lottlös oavsett hur länge man levt tillsammans, även om man har barn tillsammans. Sambon äger dock alltid sin halva av bohaget. 

Detta kan anstränga eller till och med förstöra relationen mellan sambon och andra arvtagare, till exempel barn som får ärva direkt. Det är möjligt att skriva en önskan i sitt testamente om att bröstarvingarna ska avstå sin laglott till förmån för sambon men de kan alltid kräva ut den ändå. Andra skrivna avtal som exempelvis samboavtal och äktenskapsförord kan dock påverka arvsfördelningen.

Om det finns särkullbarn (den juridiska termen för barn utanför samboförhållandet eller äktenskapet) kan behovet av ett testamente vara extra stort. Detta eftersom särkullbarn enligt lag har rätt att få ut sitt arv omedelbart efter att en förälder avlidit. Ibland leder det till svårigheter för en efterlevande partner som kanske inte har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden. Sådana konsekvenser kan undvikas med ett testamente, det är dock viktigt att ta hänsyn till den absoluta rätt till arv som särkullbarn har.

Om man är gift och avlider utan att lämna efter sig särkullbarn ärver maken eller makan allt om ni inte skrivit något annat i testamentet. Det gäller även om ni har gemensamma barn, eftersom de får vänta på sitt arv tills ni båda har gått bort. För alla som har barn – oavsett om du gift, sambo eller ensamstående – kan det vara viktigt att se till så arvet blir barnens enskilda egendom. 

Enskild egendom

Om du vill att någon egendom i ditt testamente ska vara enskild egendom för arvtagaren så kan du skriva det i ditt testamente. Du kan även bestämma att en framtida avkastning av egendomen skall vara enskild. Det kan till exempel vara något som funnits i släkten i flera generationer. Så som en bostad, en båt, aktier, smycken, konstföremål eller något annat som har ett stort värde för testatorn. Om det skrivs in som villkor i testamentet att det ska ges som enskild egendom kommer det inte att ingå vid en eventuell bodelning. Oavsett vad det är för sorts egendom.

Med andra ord kommer mottagaren inte att riskera att bli av med egendomen om han eller hon skulle skilja sig eller separera. Om mottagaren skulle avlida kommer egendomen istället att ingå i dödsboet, också efter en eventuell bodelning, och tillfaller då dennes arvingar. De kan då i sin tur skydda egendomen genom att skriva ett testamente och däri tala om vad som ska ske med hans eller hennes enskilda egendom.

Hur ska man förvara testamente?

 • I bankfack eller brand- och stöldsäkert värdeskåp
 • Hos en oberoende vän du har förtroende för
 • Hos en advokat
 • I så kallad avtalsförvaring
 • Hos utvalda begravningsbyråer

Ett testamente är endast giltigt i original och behöver som tidigare nämnts inte stämplas eller registreras någonstans. Detta ställer krav på hur det bör förvaras. Ansvaret ligger på en själv och det är viktigt att testamentet förvaras på ett säkert ställe. Det kan till exempel vara hos någon du har förtroende för, en oberoende nära vän eller hos en advokat.

Det egna hemmet är kanske inte bästa platsen om något skulle hända, till exempel brand eller inbrott. Testamentet kan också hittas av någon som inte gynnas av det eller förstår betydelsen av det, och att det därför inte kommer fram vid bouppteckning och arvsskifte.

Lika viktigt som en säker förvaring är att testamentet kommer fram den dag det behövs. Vissa begravningsbyråer förvarar även testamenten och ser till att det kommer fram efter man gått bort. Om du har ett bankfack eller ett brand- och stöldsäkert värdeskåp kan det vara en bra förvaring, förutsatt att någon du litar på har vetskap om det.

Det finns också företag som erbjuder säker förvaring av viktiga avtal (avtalsförvaring), däribland testamenten. Då bevakas det automatiskt mot Skatteverket och vid dödsfall levereras det till rätt person.

När får man öppna ett testamente?

Det första som sker när någon har gått bort är att en bouppteckning upprättas. I den fastställs den avlidnes alla tillgångar och skulder, liksom vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Testamentet ska tas med i bouppteckningen och får öppnas vid förrättningen. 

Alla arvingar som står med i testamentet skall delges detta och det är vanligt att samtliga arvtagare får en kopia då.

Alla arvingar ska kallas till bouppteckningen, men alla behöver inte nödvändigtvis vara med. Om man inte önskar närvara behöver man intyga att man fått inbjudan till bouppteckningen men inte tänker närvara. Är någon person omyndig behöver även denne företrädas av någon, om det då är en förälder som själv är delägare i dödsboet skall en god man istället utses.

Om den avlidne utsett en särskild person, en så kallad testamentsexekutor i testamentet är det denne som skall upprätta bouppteckningen. Exekutorn skall ansvara vid förrättningen samt se till att egendomen i dödsboet fördelas så som det står i testamentet. Anledningen till att man utser en exekutor är ofta för att garantera sig om att dödsbodelägarna kommer att följa testamentet vid arvskiftet.

Allt detta tar tid. Olika lång tid beroende på omfattningen av arvet, antalet arvtagare och de övriga aspekterna vi nu nämnt. Det är inte ovanligt att bouppteckning och arvskifte med många delägare tar sex till tolv månader. Ett stort arv med många arvtagare kan till och med ta över ett år att reda ut innan arvet kan delas ut.

liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB