köpekontrakt

Köpekontrakt

Köpekontrakt är ett av de vanligaste avtalen. Ibland är det bara bra att ha, ibland finns det ett lagstadgat krav på att köpekontrakt upprättats i samband med en affär.

Köpekontrakt – vad ni bör tänka på.

Vad är ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt är en överenskommelse mellan köpare och säljare i en affärsuppgörelse som gäller överlåtelse av egendom. Det kan handla om att såväl materiella som immateriella tillgångar byter ägare. Kontraktet bör omfatta alla de villkor som är relevanta för den aktuella försäljningen. Köpekontrakt kan med andra ord se väldigt olika ut beroende på om köpet gäller till exempel en jordbruksfastighet, en lägenhet, en häst, en husvagn, en gitarr, en antikvitet eller upphovsrätten till ett verk.

Det finns ett antal punkter som måste finnas med i ett köpekontrakt för att det ska vara juridiskt bindande. Dessa punkter är gemensamma för alla köpekontrakt och alltså inte beroende av vad det är som överlåts.

Varför skriva köpekontrakt?

Ett köpekontrakt som är utformat enligt gällande formalia är en stor trygghet för både säljare och köpare. Det minskar risken för att missförstånd eller konflikter ska uppstå kring sådant som betalningsvillkor och vad som egentligen ingår i köpet.

Om du köper något som du sedan vill sälja vidare kan det vara nödvändigt med ett köpekontrakt som visar att du faktiskt, i formell mening, äger det du vill sälja. När du säljer en fastighet eller en bil måste du kunna bevisa att den är din. Vid fastighetsaffärer är det lag på att det ska finnas ett giltigt köpekontrakt.

Även för säljaren kan det vara av stor vikt med ett köpekontrakt så att han eller hon inte ska kunna hållas ansvarig för till exempel en felparkerad bil efter det att den överlåtits. Som köpare kan du bli offer för bedrägeri om du inte ser till så att det upprättas ett kontrakt som visar att köpet verkligen genomförts.

Rent juridiskt kan det finnas krav på att köpekontrakt upprättats när tillgångar byter ägare så att de kan deklareras på ett riktigt sätt.

Vad ska finnas med i ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt är vad man brukar kalla för ett formalavtal. Det innebär att det måste ha en särskild form för att bli juridiskt bindande. Om du upprättar ett köpekontrakt som inte lever upp till minimikraven kan det skapa stora problem i framtiden. Ägarförhållandena kan vara oklara efter försäljningen av till exempel en fastighet eller bil. Här är de krav som ett köpekontrakt ska uppfylla för att inte vara ogiltigt:

  • Kontraktet ska vara skriftligt.
  • Det ska vara undertecknat av både säljare och köpare.
  • Kontraktet ska ha information om hur stor köpeskillingen är och vilka villkor som gäller för betalningen.
  • Vid köp av fastighet, bil, husvagn eller båt ska köpeobjektet registerbeteckning framgå i köpekontraktet.
  • Köpekontraktet ska innehålla en så kallad överlåtelseförklaring där säljaren överlämnar äganderätten på ett sätt som inte kan missförstås.
Enklast är att köpa en bra avtalsmall, vi rekommenderar JuridiskaDokument.nu, köp din mall här.

Vilka andra uppgifter är bra att ha med i ett köpekontrakt?

Ett köpekontrakt kan, och bör ofta innehålla betydligt mer information än vad som är nödvändigt för att det ska vara juridiskt bindande. Handlar det om försäljning av en hund eller häst kan uppgifter om djurets stamtavla vara bra att ha med i köpekontraktet. Handlar det om ett köp av konst eller antikviteter kan uppgifter om objektets proveniens vara viktiga att ha med i ett köpekontrakt. Alltså information om objektets ursprung som fastställer dess äkthet och värde. 

Annat som oftast böra vara med i ett köpekontrakt är fullständiga personuppgifter för både säljare och köpare, garantier från säljaren om objektets skick, eventuella förbehåll och friskrivningar från ansvar. En friskrivning ska vara specifik och inte gälla “allt ansvar”. Hur en vara ska levereras kan också vara en viktig uppgift i ett köpekontrakt. Det gäller inte minst om köpet gäller ett skrymmande föremål, ett fordon eller en hund eller häst.

Ett köpekontrakt som gäller en fastighet är ofta en mycket omfattande handling med ett stort antal punkter och en ingående beskrivning av fastighetens skick. I det fallet är det också viktigt att i kontraktet ange sådant som tillträdesdag, förekomst av eventuella inteckningar och pantbrev samt vem som ansvarar för fastigheten fram till överlåtelsen. Ett medgivande från eventuell make eller maka ska också finnas med i köpekontraktet om det är en bostad som säljs. Det gäller även när bostaden är enskild egendom.

Kan man ångra en affär efter det att ett köpekontrakt skrivits under?

Eventuell ångerrätt är en punkt som bör regleras i själva köpekontraktet. Det kan utformas så att en köpare har stora möjligheter att ångra ett köp eller inga möjligheter alls. Saknas en sådan klausul i kontraktet är köpet bindande och kan inte återkallas. Däremot kan en säljare dra sig ur en affär om köparen inte betalar och då även ha rätt till ersättning.

Köparen kan också ha rätt till ersättning eller möjlighet att bryta köpet om egendomen inte motsvarar vad som fastställts i köpekontraktet eller om den inte håller vad som kan anses vara normal standard. Gäller köpet en vara som inte är felfri är det bra om formuleringen “befintligt skick” finns med i köpekontraktet och att köparen själv besiktigat varan.

Vad händer om kontraktsvillkoren inte uppfylls?

Det är köplagen som reglerar vilka påföljder som gäller vid brott mot ett juridiskt bindande köpekontrakt. Det är också vanligt att köpekontraktet i sig innehåller förutbestämda skadeståndsbelopp och andra påföljder om köpare eller säljer inte fullföljer sina åtaganden. Här är det viktigt att köpekontraktet är mycket tydligt så att det inte kan uppstå några oklarheter kring när ett vite ska betalas ut. Om parterna inte kan komma överens om vite kan ärendet bli ett civilrättsligt mål där avgörandet görs i domstol.

Vem skriver köpekontrakt?

Vem som helst som gör en affär kan välja att upprätta ett köpekontrakt, av anledningar som vi gått igenom tidigare i artikeln. Ju större affär det är fråga om desto viktigare är det att det finns ett giltigt köpekontrakt som bekräftelse på att den genomförts. 

Observera att det ibland även krävs ett köpebrev, vi ska förklara skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev senare i texten.

Både köpare och säljare ska skriva under ett köpekontrakt. I de fall då det handlar om försäljning mellan organisationer, företag eller föreningar är det behöriga representanter som ska underteckna köpekontraktet. Om du gör ett köp i en butik där det förekommer ett köpekontrakt undertecknas det av säljaren i butiken som du har har kontakt med.

Vem betalar för köpekontrakt?

Det finns inte några regler för vem som ska betala för upprättandet av ett köpekontrakt. Det kan göras av den part som anser att det föreligger ett behov av att utforma ett kontrakt med hjälp av juridisk expertis. Om båda parterna är överens om att ett sådant behov föreligger kan kostnaden delas mellan dem. Det gäller även när ni använder avtalsmallar.

När affären gäller en fastighet där det är en mäklare som utformat avtalet är det vanligast att säljaren står för kostnaden eftersom det är en tjänst som ingår i det försäljningsuppdrag som mäklaren åtagit sig. Om det är ena parten i en affärsuppgörelse som bekostar och tar fram köpekontraktet är det naturligtvis mycket viktigt att även motparten sätter sig in i och förstår villkoren.

Vem får bevittna köpekontrakt?

Det finns inga regler kring vem som får bevittna köpekontrakt så länge personen har fyllt femton år och är psykiskt frisk. Det ska vara två personer och dessa kan mycket väl vara närstående till köparen eller säljaren. I normalfallet har de båda parterna varsitt vittne. Att bevittna betyder att vara vittne till. För att uppfylla de formella kraven ska alltså de som bevittnar ett köpekontrakt närvara när kontraktet skrivs under och kunna intyga att de varit det vid en eventuell tvist.

Att man har vittnen vid upprättande av ett kontrakt är ett skydd mot att kontraktet undertecknas under någon form av tvång eller i ett läge där en av parterna i affären inte kan hållas ansvarig för sina handlingar. Som vittne behöver man dock inte vara insatt i vad affären gäller eller ha läst igenom köpekontraktet.

Vad är skillnaden på köpebrev och köpekontrakt?

Ett köpebrev är en form av kvitto som visar att en köpare har betalat för till exempel en fastighet, häst, båt eller husvagn. Det är lätt att förväxla ett köpebrev med ett köpekontrakt men det handlar alltså om två olika dokument som fyller olika funktioner. Köpekontraktet anger förutsättningarna för en affär och köpebrevet är beviset på att affären har genomförts i enlighet med köpekontraktet. Ofta används alltså båda dessa dokument när en större affär genomförs. 

Ett köpebrev ska vara en juridiskt bindande handling som visar att ägande av egendom har överlåtits. Saknas ett köpebrev kan säljaren i teorin avyttra egendomen igen och du har inget som bevisar att den verkligen är din. Det räcker inte alltid att ha ett undertecknat köpekontrakt. Om det gäller en fastighetsaffär ska ett bevittnat köpebrev bifogas i samband med att man gör en lagfartsansökan. Ansökan skickas till tingsrätten som fastigheten i fråga hör till.

Köpebrevet kompletterar köpekontraktet

Köpebrev används inte bara i samband med fastighetsaffärer. De är även vanliga vid försäljning av bilar. Man brukar dock inte upprätta ett köpebrev i de fall då hela betalningen för ett köp görs i direkt anslutning till att köpekontraktet upprättas. Då kan kontraktet i sig fungera som ett kvitto. Köpebrev är alltså en handling som först och främst kommer till användning när betalningen görs i omgångar eller en tid efter det att köpekontraktet undertecknats. När säljaren fullföljt de förpliktelser som anges i köpekontraktet och köparen erlagt full betalning är det dags för bägge parter att skriva under köpebrevet.

Hur ska ett köpebrev utformas?

Ett köpebrev ska innehålla personuppgifter om såväl säljare som köpare. Priset på egendomen som sålts ska anges i köpebrevet och det ska framgå att säljaren har tagit emot full betalning av köparen och inte längre gör anspråk på egendomen. Köpebrevet ska undertecknas av bägge parter och även bevittnas. Sedan är köpebrevet klart och köpet är genomfört i formell och juridisk mening.

Hur skriver man köpekontrakt?

Rent konkret handlar kontraktsskrivningen om att bägge parter gemensamt utformar ett kontrakt eller väljer att använda en kontraktsmall som täcker alla viktiga eventualiteter kring köpet. Sedan undertecknas handlingen av bägge parter. 

Vid större affärer är det vanligt att man anlitar juridisk expertis för att man ska kunna känna sig trygg i att all formalia kring avtalsskrivningen har efterföljts. Vid köp och försäljning av en fastighet är det i regel mäklaren som sitter inne med det juridiska kunnandet. 

Ett billigt sätt att upprätta ett köpekontrakt är att använda en mall. Då får du ett köpekontrakt som lever upp till alla de formella krav som ställs. På så sätt kan du genomföra en trygg affär till en ringa kostnad utan att behöva koppla in en jurist. Juridisk hjälp kan behövas om det handlar om ett stort belopp och/eller en försäljning med väldigt speciella villkor.

Sammanfattning

Ett köpekontrakt är en handling som blir ett juridiskt bindande bevis på att en affär genomförts i enlighet med villkor som både köparen och säljaren är insatta i. Ibland krävs det att ett köpebrev används som komplement till köpekontraktet, när säljaren erhållit full betalning och levererat egendomen som köpet gäller.

Det finns formella krav på hur ett köpebrev ska formuleras för att vara giltigt. Det måste beskriva vad som överlåts, till vilket pris och vilka villkor som gäller för betalning. Vilka som är parter i uppgörelsen måste naturligtvis också framgå. Köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter samt vittnen. Beroende på vad det handlar om för försäljning kan det finnas fler formella krav och oftast är det även en bra idé att lägga till egna punkter så att köpekontraktet täcker alla eventualiteter och hjälper de inblandade att genomföra en trygg affär.

liten logo enkla avtal

Detta är Enkla Avtal

Vår vision är att göra det superenkelt för alla att skriva trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Kontakt

hej@enklaavtal.se

Populära avtal

Innehållet på sidan ska inte tolkas som juridisk rådgivning, och vi ansvarar ej för att det är juridiskt korrekt. Vi påtar oss inget som helst ansvar när det gäller aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet när det gäller tillhandahållen information. Vi rekommenderar dig att alltid anlita en jurist om du söker juridisk vägledning.

Copyright 2019 – Productical AB